Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming

Een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij

Op Het Schateiland wordt gewerkt vanuit de volgende twee pijlers:
 1. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
 2. Sociale cohesie; hiermee wordt de deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving bedoeld.

 

Wat we willen bereiken

 1. De bevordering van de sociale competenties.
 2. Openheid naar de samenleving en de diversiteit daarin, alsmede van bevordering van deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving.
 3. Bevordering van basiswaarden en van de kennis, houdingen en vaardigheden voor participatie in de democratische rechtsstaat.
 4. Een leer- en werkomgeving waarin burgerschap zichtbaar is en die de leerlingen mogelijkheden biedt om daarmee zelf te oefenen.

Wat we doen

 1. We geven lessen sociaal-emotionele vorming aan de hand van De Vreedzame School.
 2. We werken actief aan de schoolregel 'voor groot en klein zullen we aardig zijn'. Deze regel wordt op klassenniveau uitgewerkt.
 3. We bieden godsdienstonderwijs aan in de groepen 6 en 7.
 4. We besteden aandacht aan religieuze feesten.
 5. Er vindt maandelijks een vergadering van de leerlingenraad plaats. Via verkiezingen worden de klassenvertegenwoordigers gekozen. Op de vergaderingen worden agendapunten besproken die vanuit de klassen zelf worden aangedragen. Op deze manier organiseren we medezeggenschap waarmee leerlingen invulling kunnen geven aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie.
 6. Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs en de school ten goed.
 7. Wij spelen in op maatschappelijke problematiek rondom alcohol, drugs en roken, problemen rondom internetgebruik.
 8. Tijdens de geschiedenislessen besteden we aandacht aan staatsinrichting.
 9. Er is aandacht voor maatschappelijke gebeurtenissen het hele jaar door.

Vreedzame school

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.